Podpora spolupráce mladých podnikateľov v prihraničnom regióne

Podpora spolupráce mladých podnikateľov v prihraničnom regióne

Agro dni zorganizovala Abaujská regionálna nadácia pre rozvoj hospodárstva a podnikania v rámci projektu "Podpora spolupráce mladých podnikateľov v prihraničnom regióne" (identifikačné číslo: SKHU/1901 FMP-E/1901/4.1/022) dňa 14.08.2021 v Encsi.

Súčasťou podujatia boli ukážky výrobkov, poľnohospodárskych strojov, komunitné programy a koncerty.

Počas dňa sa konala odborná konferencia, na ktorej miestni a regionálni podnikatelia, podniky a profesijné organizácie predniesli kvalitné prezentácie.

Podujatie splnilo ciele stanovené vo výzve na predkladanie návrhov, a to spoločne riešiť spoločné výzvy a hľadať spoločné riešenia v oblasti hospodárskeho a podnikateľského rozvoja v súlade s cieľmi programu Interreg.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja s podporou Európskej únie.

Abaúj Regionálne hospodárske a Nadácia pre rozvoj podnikania

Facebook