A GVguitars felvidéki székhelyű hangszerkészítő manufaktúra, amely prémium kategóriás hangszereket készít, a megrendelő személyes igényeire szabva. Legfőbb szempontja a kényelmes és megbízható hangszer elkészítése. A háromtagú csapat nevében Szabó Norbert mutatja be a vállalkozás mindennapjait.

Milyen indíttatásból kezdtetek vál­lalkozni?

Azt, hogy most vállalkozóként egy brand felépítésén dolgozunk, mondhat­ni a sors jelölte ki nekünk. A GVguitars története egy autóbalesettel kezdődött. Ami elsőre szerencsétlenségnek tűnt, annak pozitív hozadéka is van. Amatőr együttesként egy próbára tartottunk, amikor az autóbaleset történt. A sérült hangszereinket magunk kezdtük javí­tani, átalakítani, megerősíteni. Eközben rájöttünk, hogy a saját ötleteinket és ta­pasztalatainkat felhasználva jobbat is tudunk tervezni és készíteni.

Honnan indult a vállalkozásotok, és hol tart most?

A legelején nem gondoltunk vállalko­zásra, csak az előállt helyzetet akartuk megoldani. Persze hamar kiderült, hogy a kézügyességtől több kell egy gitár el­készítéséhez. Autodidakta módon ki­tanultuk a szakmát. Akkor még az in­ternet sem volt ilyen mértékben segítő­kész, rengeteget kísérleteztünk. A ha­gyományos technikákat ötvöztük a sa­ját elképzeléseinkkel. Már a kezdetek­től alaptételünk volt, hogy saját dizájn­nal akarunk érvényesülni. Kicsit szem­bemenrtünk az árral, de a kitartó mun­ka meghozza a gyümölcsét.

Mi számít a legnagyobb vállalkozói sikereteknek, milyen út vezetett idáig?

Sikerült elérnünk, hogy a modellje­ink iránt érdeklődjenek a zenészek, és ne egy replikát vagy más márka formá­it kérjék. El tudom képzelni, hogy ez kí­vülről nézve nem tűnik nagy eredmény­nek, de nagy meglepetéssel tapasztal­tuk, hogy a zenészek abszolút konzer­vatív közösséget alkotnak. Itthon (Ma­gyarország, Szlovákia) egyáltalán nem volt jellemző az a nyitottság az újra, ami külföldön jellemző, sőt a kézműves jelző is inkább pejoratív értelemben élt a köztudatban.

Milyen nehézségekkel kell megküz­denetek?

A nehézségek velünk nőnek és változ­nak. Kezdetekben leginkább a kivitele­zéssel és a megvalósítással foglalkoz­tunk a legtöbbet. Mindig a lehető leg­jobb minőségre törekszünk. A maxi­malizmusunk meg is szab egy alsó ha­tárt, és ehhez magunkat és a géppar­kunkat is fejleszteni kellett. Talán 2 éve, hogy előbújtunk az elefántcsonttorony­ból, és elkezdtünk marketinggel is fog­lalkozni. Nagy falat a külföldi piacra be­törni, de mi ezt céloztuk meg. Szeren­csére úgy alakul, hogy egyre gyakrab­ban jelenünk meg különböző platfor­mokon, olyan brandek mellett, amelyek számunkra is példaképek. Ehhez aktív online jelenlét szükséges, minőségi ter­mékfotók és az aktuális trendek köve­tése, annak érdekében, hogy dizájnban frissek maradjunk.

Mi az, amit a legjobban szeretsz a vállalkozói életben?

A fejlődést és azt, hogy amit építünk, azt magunknak tesszük. A másik a sza­badság, mármint az alkotói. Mert vállal­kozást építeni elég gyakran 7/24-es el­foglaltság.

Mi a jövőképetek a vállalkozást ille­tően?

Szeretnénk nemzetközileg ismert és elismert márkává fejleszteni a GVguitar­st. Vagyis egy olyan manufaktúrát építe­ni, ahol akár 5-15 fős csapattal tudunk együttműködni, lendületben maradni, és mindig újat adni a piacnak. Szeretnénk a profilunkat is kiterjeszteni és a szemé­lyes rendelések mellett kisebb szériákat is gyártani, majd butikokkal együttmű­ködve forgalmazni, de új kiegészítők ké­szítése is tervben van.