A gútai Georgina farm sajtműhe­lyét, borászatát és mintabolt­ját családi vállalkozásként mű­ködteti a Nagy család. Nagy Veronika, a vállalat társtulajdonosa mutatja be a vállalkozás mindennapjait.

Milyen indíttatásból kezdtél el vállal­kozni?

Családi vállalkozásunknak sok év alatt alakult ki a mostani formája. A bo­rászattal kezdődött 13 éve, amikor a férjem, Géza, a hobbiját szerette volna fő megélhetési forrásunkká tenni. Ne­héz döntés volt a munkahelyét otthagy­ni, de úgy éreztük, ideje váltani. Az én eredeti szakmám tanár, de a gyerme­keim születésekor már tudtam, hogy in­kább a saját lábamra szeretnék állni. A sajtkészítés gondolata a férjemben ve­tődött fel először. Amikor háziállatnak vásároltunk 3 kecskét, arra kért, pró­báljak meg házi sajtot készíteni. A bo­rászatban nagy húzóerő, ha olyat kíná­lunk, ami máshol nem található meg.

Honnan indult a vállalkozásotok és hol tart jelenleg?

A borászat 13 éve indult, ekkor kapta a nevét az elsőszülött lányunkról. Abban az időben tettük hivatalossá a borásza­tot, amikor a régiónkban az emberek el­kezdtek a minőségi borok iránt érdeklőd­ni. A sajtkészítés 2010-ben kezdődött, éjjel otthon, a konyhában kísérleteztem a tízliteres fazekammal, mialatt a gyer­mekek aludtak. Lépésről lépésre, önerő­ből fejlesztettük a férjemmel a vállalko­zásunkat, rengeteg munkával és nagy el­hivatottsággal. Ma már a borászat 250, a sajtműhely 100 négyzetméteren mű­ködik. Termékeinket a saját mintabol­tunkban árusítjuk, ahol a sajtokon és a borokon kívül megtalálhatók a helyi ter­melők portékái is. Két éve vásároltunk egy mozgóboltot, amellyel a közeli pia­cokat és fesztiválokat látogatjuk.

Mi számít a legnagyobb vállalkozói sikerednek, és milyen út vezetett en­nek az eléréséhez?

Boraink nagyon sok díjban és elisme­résben részesültek az évek során, több étteremben és borszaküzletben meg­találhatók. Én személy szerint azt tar­tom a legnagyobb sikernek, hogy po­zitív visszajelzéseket kapunk, mennyi­re finomak a termékek, hogy rengeteg a visszajáró vásárlónk, egyre több az új vevő, nagy a kereslet a minőségi tejter­mékek iránt. Mikor elkezdtem a sajtké­szítést, pont az volt a célom, hogy aki­nek igénye van rá, hozzájusson a minő­ségi, egészséges tejtermékhez. Nagy öröm számunkra, hogy a környékbeli piacokra és nagy fesztiválokra is szíve­sen várnak bennünket. Mindez hosszú folyamat eredménye.

Milyen nehézségekkel kellett meg­küzdenetek?

Természetesen minden vállalkozás­ban akadnak nehézségek, nálunk a leg­nagyobb nehézség a sajtműhelyem üzembe helyezése volt. Rengeteg utá­najárással, sok bürokrácia leküzdésével egy év alatt sikerült.

Mi az, amit a legjobban szerettek a vállalkozói életben?

Leginkább azt, hogy mi irányítjuk az életünket. Ha sikerünk van, magunk­nak köszönhetjük, ha kudarc ér, az is a mi hibánk. Az időnket mi osztjuk be, de igazság szerint nem igazán ismerjük a szabadidőt, rengeteget dolgozunk. Vi­szont mivel itthon alakítottunk ki min­dent, bármikor beszaladhatok mun­ka közben a gyerekeimhez, ha szabad napra van szükségem, bármikor meg­oldhatom.

Mi a jövőképetek a vállalkozásoto­kat illetően?

Az volt a célunk, hogy családi vállalko­zást alapítsunk, ahol majd a gyermeke­ink is dolgozhatnak, sőt átvehetik tő­lünk, hogy ne szakadjunk el egymástól, ne külföldön kelljen boldogulniuk. Mi is szeretnénk stabil hátteret biztosítani magunknak nyugdíjas éveinkre. A leg­nagyobb vágyunk, hogy itthonról tudjuk értékesíteni a termékeink legnagyobb részét, ezért most még egy nyitott csa­ládi farm kialakításán dolgozunk, ahol egy üzlettel összekötött kóstoltatóte­remben tudjuk fogadni a helyieket és a városunkba érkező látogatókat. Megte­kinthetők lesznek a műhelyeink, az álla­tok. A boltban és a kóstoltatóban majd a termékeinket lehet megismerni.